Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola • 2624, Szokolya, Lévai u. 5. • Tel.: 06 (27) 585-530


Nevelési-oktatási intézmény közzétételi lista

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 23.§ alapján előírt közzétételi lista (1):

  1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
  2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
  3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
  4. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
  5. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:

1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
5. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
6. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
7. az osztályozó vizsga tantárgyanként, évfolyamonként előírt követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, 8. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.


Házirend

Tisztelt Szülők!

Szokolya Községi Önkormányzat tájékoztatása alapján értesítjük Önöket, hogy a térítési díjak összege:
a napközis ellátás ( tízórai-ebéd-uzsonna) térítési díja:  580,- Ft/nap
a menzás ellátás ( csak ebéd ) térítési díja: 380,- Ft/nap.

Az 1-8. évfolyamos rendszeres gyermeknevelési támogatásra jogosultak ingyenesen étkezhetnek.
Az 1-8. évfolyamon a három-és több gyermekesek és a tartós betegek 50%-ot fizetnek.
A napközis illetve menzás térítési díjakat havonta, előre mindig az adott hónap 15-ig kell befizetni az iskola titkárságán.

Amennyiben az adott időpontig nem történik meg a befizetés, illetőleg a hátralékos tartozás nem kerül megfizetésre az előírt időpontig, azon tanulók számára étkezés nem biztosított.

Indokolt esetben az étkezést lemondani előző nap 10 óráig, illetve ismét igényelni ugyancsak előző nap 10 óráig lehet az iskola titkárnál. Váratlanul közbejött távollét esetén a gyermek ételadagját hozzátartozó vagy osztálytárs ételhordóban elviheti.
Pedagóiai program
SzMsz (átdolgozás alatt)
Taneszköz lista
ataneszköz lista
Szociális szolgáltatás
szociálisszocialis
Bizonyítvány másodlat igénylésével kapcsolatos tudnivalók
bizonyítvány másolatbizonyítvány másolat

 

 


Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola © Minden jog fenntartva! 2014